جشنواره مطبوعات و رسانه های الکترونیک استان اصفهان آغاز شد

دوازدهمین جشنواره مطبوعات و رسانه های الکترونیک استان اصفهان آغاز شد

دوازدهمین جشنواره مطبوعات و رسانه های الکترونیک استان اصفهان با شعار "رسانه مطالبه گر، اثر گره گشا" کار خود را آغاز کرد. 

کلیه مراحل این جشنواره از مرحله دریافت اثر تا داوری در محیط نرم افزار تولید شده توسط موسسه تامین محتوای رسانه ای دنیا انجام میشود و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

با نرم افزار مخصوص برگزاری جشنواره در اینجا آشنا شوید

جشنواره مطبوعات و رسانه های الکترونیک استان اصفهان آغاز شد

کلیدواژه ها: جشنواره مطبوعات