کانون های آگهی و تبلیغاتی به ایران رسانه پیوستند

سامانه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به مجموعه سامانه های ایران رسانه پیوست.

به گزارش تامین محتوا؛ سامانه جدید کانون‌های آگهی و تبلیغاتی که از جدیدترین تولیدات این موسسه است به اعضای ایران رسانه پیوست.

ایران رسانه پنجره واحد معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی است که پس از انتصاب فرشاد مهدی پور به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر، در دستور کار قرار گرفت.

سامانه جامع رسانه های کشور و  خانه مطبوعات دیگر اعضای ایران سامانه هستند.

فهرست  کانون‌های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز را در اینجا می توانید مشاهده بفرمایید.

کانون های آگهی و تبلیغاتی به ایران رسانه پیوستند